ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය
LKR 114,000,000 දක්වා දීමනාවක්

වඩාත්ම අපේක්ෂිත ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය පැමිණ ඇත! ඔබ ක්‍රීඩා කරන විට විනෝද වන අතර 114,000,000 LKR ත්‍යාග සංචිතයේ වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහකයන්ගෙන් කෙනෙකු වන්න.

වාසනාවන්ත ඇදීමක්

අංකය පරිශීලක නාමය ත්‍යාගය
1 al****22 5,928,000.00
2 md****69 5,316,000.00
3 md****18 4,128,000.00
4 01****17 2,880,000.00
5 01****56 1,488,000.00
6 po****55 294,000.00
7 xk****28 294,000.00
8 01****12 294,000.00
9 sh****11 294,000.00
10 ta****27 294,000.00
අංකය පරිශීලක නාමය ත්‍යාගය
1 01****or 5,928,000.00
2 ho****69 5,316,000.00
3 01****26 4,128,000.00
4 ta****00 2,880,000.00
5 bi****sh 1,488,000.00
6 ol****95 294,000.00
7 01****89 294,000.00
8 01****90 294,000.00
9 ba****42 294,000.00
10 ai****dt 294,000.00

শর্তাবলী:

 • 1. এই প্রমোশনটি সমস্ত MCW গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত৷
 • 2. অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই র‍্যাফেল গিভওয়ে মেকানিক্স অনুসরণ করতে হবে।
 • 3. মেকানিক্স মেনে চলতে অক্ষম হলে অবৈধ এন্ট্রি হবে।
 • 4. অংশগ্রহণকারীরা যারা সমস্ত ধাপ সম্পন্ন করেছে তারা 1টি র‍্যাফেল এন্ট্রির জন্য যোগ্য।
 • 5. এন্ট্রি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হবে মঙ্গলবার, 31 মে, 2022 বৃহস্পতিবার, 30 জুন, 2022 23:59 (GMT +8:00)।
 • 6. গ্র্যান্ড ড্র এবং বিজয়ীদের 8ই জুলাই 2022 তারিখে MCW অফিসিয়াল পেজ এবং গ্রুপে ঘোষণা করা হবে।
 • 7.এই উপহারে, MCW-এর অধিকার সংরক্ষণ করে লোকেদের অযোগ্য ঘোষণা করার যদি আমরা মনে করি যে এখানে গোপন চুক্তি বা অন্য কোনো ধরনের অসততা হয়েছে।
 • 8. MCW সাধারণ প্রচার T&Cs প্রযোজ্য।

8 জন বিজয়ী (8 এক্সক্লুসিভ পুরস্কার):

 • ৳5,000-এর পাঁচ (5) বিজয়ী বোনাস ক্রেডিট, দুইজন (2) 10.9-ইঞ্চি iPad Air এবং একজন (1) iPhone 13 Pro Max বিজয়ী হতে পারেনারেন।

Terms and Conditions:

 • 1. This promotion is open to all MCW subscribers.
 • 2. Participants must follow the raffle giveaway mechanics.
 • 3. Unable to comply with the mechanics will result to invalid entry.
 • 4. Participants who completed all steps is entitled for 1 raffle entry.
 • 5. Deadline of submission of entries will be on Tuesday, May 31, 2022 Thursday, June 30, 2022 at 23:59 (GMT +8:00).
 • 6. Granddraw and winners will be announced will be announced on the 8th of July 2022 on MCW Official Page and Group.
 • 7. MCW reserves the right to disqualify players if we suspect collusion or any foul play taking place in this giveaway.
 • 8. MCW General Promotion T&Cs apply.

8 Winners (8 Exclusive Prizes):

 • Five (5) winners of BDT 5,000 can be convertible to bonus credits, two (2) 10.9-inch iPad Air and one (1) winners of iPhone 13 Pro Max.

Terms and Conditions:

 • 1. This promotion is open to all MCW subscribers.
 • 2. Participants must follow the raffle giveaway mechanics.
 • 3. Unable to comply with the mechanics will result to invalid entry.
 • 4. Participants who completed all steps is entitled for 1 raffle entry.
 • 5. Deadline of submission of entries will be on Tuesday, May 31, 2022 Thursday, June 30, 2022 at 23:59 (GMT +8:00).
 • 6. Granddraw and winners will be announced will be announced on the 8th of July 2022 on MCW Official Page and Group.
 • 7. MCW reserves the right to disqualify players if we suspect collusion or any foul play taking place in this giveaway.
 • 8. MCW General Promotion T&Cs apply.

8 Winners (8 Exclusive Prizes):

 • Five (5) winners of PHP 5,000 can be convertible to bonus credits or amazon GC, two (2) 10.9-inch iPad Air and one (1) winners of iPhone 13 Pro Max

HOW IT WORKS?

REGISTER
Create a MCW account if you don't have one yet. CREATE FREE ACCOUNT NOW.

OPT-IN TO THE PROMOTION.

COLLECT YOUR RAFFLE TICKET
Make a deposit and bet. Collect a raffle ticket for every 500 PHP wagered on any MCW Product. 500 PHP turnover = 1 ticket.

WIN AMAZING CASH PRIZES AND LATEST APPLE GADGETS
The more raffle tickets you earn, the greater the chance for winning.


Be one of the lucky winners of amazing cash prize and latest gadget.

What should you do?

 • Create a MCW account if you don't have one yet. CREATE FREE ACCOUNT NOW.
 • 1. Make sure you opt-in to be qualified for the promotion.
 • 2. Make a deposit.
 • 3. Get 1 raffle ticket for every PHP 500 bet.
 • 4. More raffle ticket, high chances of winning.

Terms and Conditions:

 • 1. This promotion is exclusive for all players using PHP currency.
 • 2. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
 • 3. Promotion will run from 1st April 2022 until 30th April 2022.
 • 4. The prize winners will be announced 3 days after the promotion period has finished.
 • 5. Cash prize will be credited to player's account. For gadget winners, a MCW representative will be in contact to collect valid delivery and mobile details.
 • 6. Cash Prize has 1x Wagering Requirement on any MCW product.
  • Winner
  • Prize
  • 1
  • 500,000
  • 2
  • 300,000
  • 3
  • 200,000
  • 4
  • Macbook Pro
  • 5
  • iPhone 13 Pro Max
  • 6
  • iPhone 13 Pro Max
  • 7
  • Samsung Galaxy Z Flip3 5G
  • 8
  • Galaxy S22+
  • 9
  • Ipad Pro
  • 10
  • Apple Watch Series 7
  • 11 - 20
  • 10,000
  • 21 - 40
  • 3,000
 • 7. Each player can only win one prize from the promotion.
 • 8. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 9. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 10. MCW reserves the right to make the final decision.

HOW IT WORKS?

REGISTER
Create a MCW account if you don't have one yet, SIGN UP NOW.

PREDICT
Predict the correct matches on IPL and win 6000 INR on each round.
Try your luck and take on our prediction challenge and increase your chance to win!

OPT-IN AND BET
Don't forget to opt-in and bet to validate your entry.

WIN AMAZING CASH PRIZE
Be one of the winners of 5,000,000 INR prize pool by placing bets with MCW!

What should you do?

 • 1. Opt-in to the promotion.
 • 2. Collect a raffle ticket for every 1000 INR wagered on MCW Sports Product. 1000 INR turnover = 1 ticket.
 • 3. The more raffle tickets you earn, the greater the chance for winning.
 • 4. Player's Sports turnover during the promotion period will be calculated for raffle draw ticket.

Terms and Conditions:

 • 1. This promotion is available for all INR players.
 • 2. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
 • 3. Player opted in for prediction challenge will automatically entitled for IPL 5,000,000 INR GIVEAWAY.
 • 4. There are 2 round of draws. First round will run from 26th March 2022 until 23rd April 2022. Second round will run from 24th April May 2022 until 22nd May 2022.
 • 5. 2,500,000 INR will be given away on each round. 40 lucky winners will share the prize pool.
 • 6. Players can only win the prize once on each round during the promotion period.
  • Winner
  • Prizes
  • 1
  • 500,000
  • 2
  • 300,000
  • 3
  • 250,000
  • 4
  • 175,000
  • 5
  • 150,000
  • 6
  • 140,000
  • 7
  • 130,000
  • 8
  • 120,000
  • 9
  • 110,000
  • 10
  • 100,000
  • 11
  • 90,000
  • 12
  • 80,000
  • 13
  • 70,000
  • 14
  • 60,000
  • 15
  • 50,000
  • 16
  • 40,000
  • 17
  • 30,000
  • 18
  • 20,000
  • 19
  • 15,000
  • 20
  • 10,000
  • 21 - 40
  • 3,000
 • 7. Special Draw Prize:
 •    • ONE Player with the most winnings bets in IPL: 20,000 INR.
 •    • ONE Player with the most losing bets in IPL: 30,000 INR.
 • 8. Special draw prize winners are based on the total number of bets regardless of deposit and stake amount.
 • 9. The prize winners will be announced three (3) days after each round has finished and will received notification via email.
 • 10. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product.
 • 11. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 12. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 13. MCW reserves the right to make the final decision.

কিভাবে এটা কাজ করে

রেজিস্টার
আপনার যদি MCW অ্যাকাউন্ট না থাকে, এখনই সাইন আপ করুন!.

ভবিষ্যদ্বাণী
আইপিএলে সঠিক ম্যাচের ভবিষ্যদ্বাণী করুন এবং প্রতিটি রাউন্ডে 6000 টাকা জিতে নিন।
আপনার ভাগ্য যাচাই করুন এবং আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন এবং আপনার জয়ের সুযোগ বাড়ান!"পান৷

অপ্ট-ইন এবং বেট
আপনার এন্ট্রি যাচাই জন্য অপ্ট-ইন এবং বাজি ধরতে ভুলবেন না।

আশ্চর্যজনক নগদ টাকা পুরস্কার জিতুন
MCW এর সাথে বাজি রেখে 5,000,000 BDT প্রাইজ পুলের আপনিও বিজয়ীদের একজন হন!

আপনার কি করা উচিত?

 • 1. ভবিষ্যদ্বাণী চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা IPL 5,000,000 BDT GIVEAWAY এর জন্য যোগ্য হবেন।
 • 2. MCW স্পোর্টস প্রোডাক্টে প্রতি 1000 BDT-এর জন্য একটি র‍্যাফেল টিকিট সংগ্রহ করুন। 1000 BDT টার্নওভার = 1 টিকেট।
 • 3. আপনি যত বেশি র‍্যাফেল টিকিট উপার্জন করবেন, জেতার সুযোগ তত বেশি হবে।
 • 4. প্রোমোশনের সময় খেলোয়াড়ের খেলাধুলার টার্নওভার র‍্যাফেল ড্র টিকিটের জন্য গণনা করা হবে।

শর্তাবলী:

 • 1. এই প্রচারটি সকল BDT খেলোয়াড়দের জন্য উপলব্ধ।
 • 2. প্রোমোশনের জন্য যোগ্য হতে সকল খেলোয়াড়কে অবশ্যই অপ্ট-ইন করতে হবে।
 • 3. যে খেলোয়াড়রা ভবিষ্যদ্বাণী চ্যালেঞ্জে অপ্ট-ইন করবে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে IPL 5,000,000 BDT উপহারের জন্য এনটাইটেল হবে।
 • 4. ড্র এর দুটি রাউন্ড থাকবে। প্রথম রাউন্ড 26 মার্চ থেকে 23 এপ্রিল, 2022 পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে৷ দ্বিতীয় রাউন্ডটি 24 এপ্রিল থেকে 22 মে, 2022 পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ৷িত হবে ৷
 • 5. প্রতি রাউন্ডে 2,500,000 টাকা দেওয়া হবে। 40 জন ভাগ্যবান বিজয়ী পুরস্কার পুল শেয়ার করবে।
 • 6. খেলোয়াড়রা প্রোমোশনের সময়কালে প্রতিটি রাউন্ডে শুধুমাত্র একবার পুরস্কার জিততে পারবে।
  • বিজয়ী
  • পুরস্কার
  • 1
  • 500,000
  • 2
  • 300,000
  • 3
  • 250,000
  • 4
  • 175,000
  • 5
  • 150,000
  • 6
  • 140,000
  • 7
  • 130,000
  • 8
  • 120,000
  • 9
  • 110,000
  • 10
  • 100,000
  • 11
  • 90,000
  • 12
  • 80,000
  • 13
  • 70,000
  • 14
  • 60,000
  • 15
  • 50,000
  • 16
  • 40,000
  • 17
  • 30,000
  • 18
  • 20,000
  • 19
  • 15,000
  • 20
  • 10,000
  • 21 - 40
  • 3,000
 • 7. বিশেষ ড্র পুরস্কার:
 •    • আইপিএলে সবচেয়ে বেশি জয়ী বাজির একজন খেলোয়াড়: 20,000 BDT।
 •    • আইপিএলে সবচেয়ে বেশি লস বাজি ধরে একজন খেলোয়াড়: 30,000 BDT।
 • 88. বিশেষ ড্র পুরস্কার বিজয়ীরা ডিপোজিট এবং শেয়ারের পরিমাণ নির্বিশেষে মোট বেটের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে।
 • 9. প্রতিটি রাউন্ড শেষ হওয়ার তিন (3) দিন পর পুরস্কার বিজয়ীদের ঘোষণা করা হবে এবং ইমেলের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পাবেন।
 • 10. MCW স্পোর্টস পণ্যে 1.50 এবং তার বেশি অডস-এ বোনাসের জন্য 1x বাজির প্রয়োজন রয়েছে।
 • 11. এই প্রমোশন মূলক বোনাস অফারটি একজন ব্যক্তি/অ্যাকাউন্ট/পরিবার/আইন নিবন্ধিত ঠিকানা/ইমেল ঠিকানা/টেলিফোন নম্বর/পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট)/আইপি ঠিকানা/শেয়ার করা কম্পিউটার পরিবেশ, যেমন, স্কুল, পাবলিক লাইব্রেরি, বা কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আমরা যেকোনো গ্রাহক বা গ্রাহকদের গ্রুপের কাছে যে কোনো বোনাস অফারের প্রাপ্যতা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করি।
 • 12. ড্র, অকার্যকর বাজি এবং উভয় পক্ষের বাজি এসব কোনো বাজির ওয়েজারিং পূরণে গণনা করা হবে না।
 • 13. MCW চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে৷

HOW IT WORKS?

REGISTER
Create a MCW account if you don't have one yet, SIGN UP NOW.

PREDICT
Predict the correct matches on IPL and win 6000 BDT on each round.
Try your luck and take on our prediction challenge and increase your chance to win!

OPT-IN AND BET
Don't forget to opt-in and bet to validate your entry.

WIN AMAZING CASH PRIZE
Be one of the winners of 5,000,000 BDT prize pool by placing bets with MCW!

What should you do?

 • 1. Opt-in to the promotion.
 • 2. Collect a raffle ticket for every 1000 BDT wagered on MCW Sports Product. 1000 BDT turnover = 1 ticket.
 • 3. The more raffle tickets you earn, the greater the chance for winning.
 • 4. Player's Sports turnover during the promotion period will be calculated for raffle draw ticket.

Terms and Conditions:

 • 1. This promotion is available for all BDT players.
 • 2. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
 • 3. Player opted in for prediction challenge will automatically entitled for IPL 5,000,000 BDT GIVEAWAY.
 • 4. There are 2 round of draws. First round will run from 26th March 2022 until 23rd April 2022. Second round will run from 24th April May 2022 until 22nd May 2022.
 • 5. 2,500,000 BDT will be given away on each round. 40 lucky winners will share the prize pool.
 • 6. Players can only win the prize once on each round during the promotion period.
  • Winner
  • Prizes
  • 1
  • 500,000
  • 2
  • 300,000
  • 3
  • 250,000
  • 4
  • 175,000
  • 5
  • 150,000
  • 6
  • 140,000
  • 7
  • 130,000
  • 8
  • 120,000
  • 9
  • 110,000
  • 10
  • 100,000
  • 11
  • 90,000
  • 12
  • 80,000
  • 13
  • 70,000
  • 14
  • 60,000
  • 15
  • 50,000
  • 16
  • 40,000
  • 17
  • 30,000
  • 18
  • 20,000
  • 19
  • 15,000
  • 20
  • 10,000
  • 21 - 40
  • 3,000
 • 7. Special Draw Prize:
 •    • ONE Player with the most winnings bets in IPL: 20,000 BDT.
 •    • ONE Player with the most losing bets in IPL: 30,000 BDT.
 • 8. Special draw prize winners are based on the total number of bets regardless of deposit and stake amount.
 • 9. The prize winners will be announced 3 days after each round has finished and will received notification via email.
 • 10. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product.
 • 11. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 12. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 13. MCW reserves the right to make the final decision.

එකතු වෙන්න

ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?

1. ප්‍රවර්ධනය සඳහා තෝරා ගැනීම.
2. ප්‍රවර්ධන කාල සීමාව තුළ ඕනෑම MCW ක්‍රීඩා නිෂ්පාදනයක් මත ඔට්ටු තබන සෑම LKR 3000ක් සඳහාම දිනුම් ඇදීමේ ටිකට් පතක් එකතු කරන්න. 3000 LKR පිරිවැටුම = 1 ටිකට්.
3. වාසනාවන්ත දිනුම් ඇදීම් ප්‍රවේශපත්‍ර උපයාගත් සියලුම සුදුසුකම් ලත් ක්‍රීඩකයින්ට LKR 114,000,000 ක ත්‍යාග 10,000 න් එකක් දිනා ගැනීමට හිමිකම් ලැබේ.
4. එක් දිනුම් ඇදීමකදී අහඹු වාසනාවන්ත ක්‍රීඩකයින් 5,000කට LKR 57,000,000ක් පහත පරිදි (2) වට දෙකක් සඳහා ලබා දෙනු ලැබේ.

නියම සහ කොන්දේසි:

1. ප්‍රවර්ධනය 2024 ජූනි 2 සිට 2024 ජූනි 29 දක්වා පවතී.
2. මෙම ප්‍රවර්ධනය සියලුම LKR ක්‍රීඩකයින් සඳහා පවතී.
3. ප්‍රවර්ධනය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට සියලුම ක්‍රීඩකයින් තෝරා ගත යුතුය.
4. ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින් ප්‍රවර්ධනය අවසන් වී දින තුනකට පසු (3) ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන අතර ජයග්‍රාහකයන්ට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩක ගිණුමේ එන ලිපි පණිවිඩයෙන් දැනුම් දීමක් ලැබෙනු ඇත.
5. වාසනාවන්ත දිනුම් ඇදීමේ වට 2 ක් සඳහා ක්‍රීඩකයන්ට සහභාගී වී ඕනෑම මුදල් ත්‍යාගයක් දිනා ගත හැකිය.
6. ඕනෑම මුදල් ආපසු ගැනීමක් සිදු කිරීමට පෙර MCW Sports නිෂ්පාදනයේ 1.50 සහ ඊට වැඩි ඔට්ටු මත 1x Wagering අවශ්‍යතාවයක් Bonus සතුව ඇත.
7. මෙම ප්‍රවර්ධන ප්‍රසාද දීමනාව එක් පුද්ගලයෙකුට/ ගිණුමකට/ පවුලකට/ නීත්‍යානුකූල ලියාපදිංචි ලිපිනයකට/ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයකට/ දුරකථන අංකයකට/ ගෙවීම් ගිණුමකට/ IP ලිපිනය/ හවුල් පරිගණක පරිසරයකට, උදා., පාසල, මහජන පුස්තකාලය, හෝ සේවා ස්ථානයට සීමා වේ. ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකුට හෝ පාරිභෝගික කණ්ඩායමකට ඕනෑම ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඉවත් කර ගැනීමේ අයිතිය අප සතුය.
8. දිනුම් ඇදීම, අවලංගු කරන ලද ඔට්ටු සහ දෙපැත්තේ ඔට්ටු ඇල්ලීම කිසිදු ඔට්ටු ඇල්ලීමේ අවශ්‍යතාවයකට ගණන් නොගනී.
9. අවසන් තීරණය ගැනීමේ අයිතිය MCW සතුය.

සහභාගී වෙන්න

කළ යුතු හරි දේ කුමක්ද?

1. ප්‍රවර්ධනය සඳහා සහභාගී වන්න.
2. IPL වාරය තුළ ඕනෑම MCW ක්‍රීඩා නිෂ්පාදනයක් මත ඔට්ටු තබන සෑම LKR 3000 කටම දිනුම් ඇදීමේ ටිකට් පතක් එකතු කරන්න. 3000 LKR පිරිවැටුම = 1 ටිකට්.

මාසික වාසනාව දිනුම් ඇදීම

1. වාසනාවන්ත දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රවේශපත්‍ර ලබා ඇති සියලුම සුදුසුකම් ලත් ක්‍රීඩකයින්ට LKR 136,000,000 ක ත්‍යාග 6,850 න් එකක් දිනා ගැනීමට හිමිකම් ලැබේ.
2. වාසනාවන්ත දිනුම් ඇදීම් වට දෙකක් ඇත.
– පළමු වටය 2024 මාර්තු 22 සිට 2024 අප්‍රේල් 28 දක්වා ආරම්භ වේ. වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහකයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන අතර ප්‍රසාද දීමනාව 2024 මැයි 2 වන දින බැර කෙරේ.
– දෙවන වටය 2024 අප්‍රේල් 29 සිට 2024 මැයි 29 දක්වා ආරම්භ වේ. වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහකයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන අතර 2024 ජුනි 2 වන දින ප්‍රසාද දීමනාව බැර කෙරේ.
3.සෑම වාසනාවන්ත දිනුම් ඇදීමකදීම ත්‍යාග දිනා ගන්නා පුද්ගලයින් 3,425 දෙනෙකු සිටී. ත්‍යාග වශයෙන් ලබා දී ඇති මුළු මුදල රුපියල් 68,000,000 කි.
4. දිනුම් ඇදීමෙන් දිනන අය අහම්බෙන් තෝරා ගනු ලැබේ. නමුත් ඔබට වැඩි දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රවේශ පත්‍ර තිබේ නම්, ඔබට ත්‍යාගයක් දිනා ගැනීමට වැඩි අවස්ථාවක් තිබේ.

ත්‍යාග සංචිතයක්

LKR 150,000,000 ක් වැනි විශාල මුදලක් ත්‍යාග ලෙස ලබා දෙනු ඇත.

ක්‍රිකට් ප්‍රමුඛ පුවරුව

1. 2024 මාර්තු 22 සහ 2024 මැයි 29 අතර වැඩිම ක්‍රීඩා දිනන හෝ වැඩිම ප්‍රවේශපත්‍ර ලබා ගන්නා හොඳම ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනාට විශේෂ ත්‍යාගයක් ලැබේ.
2. හොඳම ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනා ඔවුන් ක්‍රීඩාවේ කොතරම් හොඳින් කළාද යන්න මත පදනම්ව රුපියල් 14,000,000 ක විශාල ත්‍යාගයක් දිනා ගනු ඇත.
3. ජයග්‍රාහකයින්ට ඔවුන් කවුරුන්ද යන්න පවසන අතර 2024 ජුනි 2 දින ත්‍යාග ලබා දෙනු ඇත.

නියම සහ කොන්දේසි

1. මෙම විශේෂ දීමනාව 2024 මාර්තු 22 දින ආරම්භ වන අතර 2024 මැයි 29 දිනෙන් අවසන් වේ.
2. මෙම විශේෂ දීමනාව සියලුම LKR ක්‍රීඩකයින් සඳහා වේ.
3. විශේෂ දීමනාවෙහි කොටසක් වීමට නම්, ක්‍රීඩා කිරීමට කැමති සියලු දෙනා තෝරා ගත යුතුය.
4. ක්‍රීඩකයෙකුට ක්‍රීඩාවක හොඳින් ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා විශේෂ ත්‍යාගයක් සහ අහඹු චිත්‍රයකින් ත්‍යාගයක් එකවර දිනා ගත හැකිය.
5. ඔබ දිනාගත් මුදල් කෙලින්ම ඔබගේ ගිණුමට යන අතර ඔබ ජයග්‍රහණය කළ බවට පණිවිඩයක් ඔබගේ ගිණුමට ලැබෙනු ඇත.
6. MCW Sports පවසන්නේ ඔබට ඔබේ ජයග්‍රහණ කිසිවක් ලබා ගැනීමට පෙර අවම වශයෙන් 1.50 ඔට්ටු සඳහා ප්‍රසාද මුදල එක් වරක් ඔට්ටු තැබිය යුතු බවයි.
7. ඔබට මෙම විශේෂ ප්‍රසාද දීමනාව ලබා ගත හැක්කේ එක් වරක් පමණක් වන අතර එය එක් පුද්ගලයෙකුට හෝ පවුලකට පමණි. එය ද නිශ්චිත ස්ථානයක ජීවත් වන, නිශ්චිත විද්‍යුත් තැපෑලක් හෝ දුරකථන අංකයක් ඇති, හෝ යම් ගෙවීම් ගිණුමක් භාවිතා කරන පුද්ගලයින් සඳහා පමණි. එය ඔවුන්ගේම පරිගණකයක් හෝ උපාංගයක් භාවිතා කරන පුද්ගලයින් සඳහා පමණක් වන අතර, පාසලේ හෝ පුස්තකාලයක මෙන් බෙදාගත් එකක් නොවේ. අවශ්‍ය නම් ඕනෑම අයෙකුගෙන් ප්‍රසාද දීමනාව ඉවත් කිරීමට සමාගමට තීරණය කළ හැකිය.
8. ඔට්ටු ඇල්ලීම සඳහා යම් අවශ්‍යතාවයක් සපුරාලීමේදී චිත්‍ර ඇඳීම, අවලංගු කරන ලද ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ දෙපැත්තටම ඔට්ටු ඇල්ලීම සලකා බලනු නොලැබේ.
9. අවසානයේ සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න තෝරා ගැනීමේ බලය MCW සතුව ඇත.

එකතු වෙන්න

WHAT SHOULD YOU DO?

1. Opt-in to the promotion.
2. Collect a raffle ticket for every 1000 BDT wagered on any MCW Sports Product during the promotion period. 1000 BDT turnover = 1 ticket.
3. All qualified players who has earned lucky draw tickets will be entitled win one of the 3000 prizes amounting to 28,000,000 BDT.
4. 28,000,000 BDT will be given away to 3000 random lucky players on each draw for two (2) rounds as below:

TERMS AND CONDITIONS

1. Promotion is available from 10th January 2024 until 19th March 2024.
2. This promotion is available for all BDT players.
3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
4. The prize winners will be announced three (3) days after the promotion has ended and the winners will received notification in their player account inbox message.
5. Players can participate and win any of the cash prizes for 2 rounds of Lucky Draw.
6. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product before any withdraw can be made.
7. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
8. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
9. MCW reserves the right to make the final decision.

OPT-IN

অংশগ্রহণ

OPT-IN

OPT-IN

ऑप्ट-इन

तुम्हे क्या करना चाहिए?

1. प्रमोशन के लिए भाग लिजिए|
2. प्रमोशन अवधि के दौरान किसी भी MCW स्पोर्ट्स प्रोडक्ट पर दांव पर लगाए गए प्रत्येक 1000 रुपये के लिए एक रैफ़ल टिकट इकट्ठा करें। 1000 INR टर्नओवर = 1 टिकट।
3. लकी ड्रा टिकट अर्जित करने वाले सभी योग्य खिलाड़ी 25,000,000 रुपये की राशि के 3000 पुरस्कारों में से एक जीतने के हकदार होंगे।
4. दो (2) राउंड के लिए प्रत्येक ड्रा पर 3000 रैंडम भाग्यशाली खिलाड़ियों को 25,000,000 रुपये दिए जाएंगे:

नियम और शर्तें

1. प्रमोशन 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक उपलब्ध है।
2. यह प्रमोशन सभी INR खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है।
3. प्रमोशन के लिए योग्य होने के लिए सभी खिलाड़ियों को भाग लेना होगा।
4. पुरस्कार विजेताओं की घोषणा प्रमोशन समाप्त होने के तीन (3) दिन बाद की जाएगी और विजेताओं को उनके प्लेयर्स अकाउंट के इनबॉक्स संदेश में सूचना प्राप्त होगी।
5. खिलाड़ी लकी ड्रा के 2 राउंड में भाग ले सकते हैं और कोई भी नकद पुरस्कार जीत सकते हैं।
6. किसी भी विथड्रावल से पहले बोनस में MCW स्पोर्ट्स उत्पाद पर 1.50 और उससे ऊपर के ऑड्स पर 1x दांव लगाने की आवश्यकता होती है।
7. यह प्रमोशनल बोनस ऑफर एक व्यक्ति/अकाउंट /परिवार/कानूनी रजिस्टर पता/ईमेल पता/टेलीफोन नंबर/भुगतान खाता)/आईपी पता/साझा कंप्यूटर वातावरण, जैसे, स्कूल, सार्वजनिक पुस्तकालय, या कार्यस्थल तक सीमित है। हम किसी भी ग्राहक या ग्राहकों के समूह को किसी भी बोनस ऑफर की उपलब्धता को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
8. ड्रा, रद्द किए गए दांव और दोनों तरफ की दांव को किसी भी दांव की आवश्यकता में नहीं गिना जाएगा।
9. MCW अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

WHAT SHOULD YOU DO?

1. Opt-in to the promotion.
2. Collect a raffle ticket for every 2000 PKR wagered on any MCW Sports Product during the promotion period. 2000 PKR turnover = 1 ticket.
3. All qualified players who has earned lucky draw tickets will be entitled win one of the 3000 prizes amounting to 50,000,000 PKR.
4. 50,000,000 PKR will be given away to 3000 random lucky players on each draw for two (2) rounds as below:

TERMS AND CONDITIONS

1. Promotion is available from 5th October 2023 until 19th November 2023.
2. This promotion is available for all PKR players.
3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
4. The prize winners will be announced three (3) days after the promotion has ended and the winners will received notification in their player account inbox message.
5. Players can participate and win any of the cash prizes for 2 rounds of Lucky Draw.
6. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product before any withdraw can be made.
7. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
8. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
9. MCW reserves the right to make the final decision.

WHAT SHOULD YOU DO?

1. Opt-in to the promotion.
2. Collect a raffle ticket for every 1000 INR wagered on any MCW Sports Product during the promotion period. 1000 INR turnover = 1 ticket.
3. All qualified players who has earned lucky draw tickets will be entitled win one of the 3000 prizes amounting to 25,000,000 INR.
4. 25,000,000 INR will be given away to 3000 random lucky players on each draw for two (2) rounds as below:

TERMS AND CONDITIONS

1. Promotion is available from 5th October 2023 until 19th November 2023.
2. This promotion is available for all INR players.
3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
4. The prize winners will be announced three (3) days after the promotion has ended and the winners will received notification in their player account inbox message.
5. Players can participate and win any of the cash prizes for 2 rounds of Lucky Draw.
6. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product before any withdraw can be made.
7. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
8. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
9. MCW reserves the right to make the final decision.

আপনার কি করা উচিত?

১. অফারের জন্য অংশগ্রহন করুন৷
২. প্রচারের সময়কালে যেকোনো MCW স্পোর্টস প্রোডাক্টে প্রতি ১০০০ BDT-এর জন্য একটি লটারি সংগ্রহ করুন। ১০০০ BDT টার্নওভার = ১ টি টিকেট।
৩. সমস্ত যোগ্য খেলোয়াড় যারা লাকি ড্র টিকিট জিতেছে তারা ২৫,০০০,০০০ BDT পরিমাণের ৩০০০ পুরস্কারের মধ্যে একটি জয়ের অধিকারী হবে।
৪. নিচের প্রত্যেকটি দুই রাউন্ড এর জন্য ৩০০০ ভাগ্যবান খেলোয়াড়কে ২৫,০০০,০০০ টাকা দেওয়া হবে।

শর্তাবলী:

১. প্রচার ৫ই অক্টোবর ২০২৩ থেকে ১৯ই নভেম্বর ২০২৩ জন্য প্রযোজ্য।
২. এই প্রচারটি সকল BDT খেলোয়াড়দের জন্য প্রযোজ্য।
৩. সকল খেলোয়াড়কে অবশ্যই প্রচারের জন্য যোগ্য হতে অংশগ্রুহন করতে হবে।
৪.অফার শেষ হওয়ার তিন (৩) দিন পরে পুরস্কার বিজয়ীদের ঘোষণা করা হবে এবং বিজয়ীরা তাদের প্লেয়ার অ্যাকাউন্টের ইনবক্স ম্যাসেজ এ নোটিফিকেশন পাবেন।
৫. খেলোয়াড়রা লাকি ড্র-এর 2 রাউন্ডের জন্য অংশগ্রহণ করতে এবং নগদ পুরস্কারের যেকোনো একটি জিততে পারে।
৬. কোনো উইথড্রয়াল এর আগে MCW স্পোর্টস পণ্যে 1.50 বা তার বেশি অডস-এ বোনাসের 1x টার্ন ওভারের প্রয়োজন রয়েছে।
৭. এই প্রচারমূলক বোনাস অফারটি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি/অ্যাকাউন্ট/পরিবার/আইন নিবন্ধিত ঠিকানা/ইমেল ঠিকানা/টেলিফোন নম্বর/পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট)/আইপি ঠিকানা/শেয়ার করা কম্পিউটার পরিবেশ, যেমন, স্কুল, পাবলিক লাইব্রেরি বা কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আমরা যেকোন গ্রাহক বা গ্রাহকদের গ্রুপের কাছে যেকোন বোনাস অফারের প্রাপ্যতা প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করি।
৮. ড্র, অকার্যকর বাজি এবং উভয় পক্ষের বাজি কোনো টার্ন ওভারে গণনা করা হবে না।
৯. MCW চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।

WHAT SHOULD YOU DO?

1. Opt-in to the promotion.
2. Collect a raffle ticket for every 1000 BDT wagered on any MCW Sports Product during the promotion period. 1000 BDT turnover = 1 ticket.
3. All qualified players who has earned lucky draw tickets will be entitled win one of the 3000 prizes amounting to 25,000,000 BDT.
4. 25,000,000 BDT will be given away to 3000 random lucky players on each draw for two (2) rounds as below:

TERMS AND CONDITIONS

1. Promotion is available from 5th October 2023 until 19th November 2023.
2. This promotion is available for all BDT players.  
3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
4. The prize winners will be announced three (3) days after the promotion has ended and the winners will received notification in their player account inbox message.
5. Players can participate and win any of the cash prizes for 2 rounds of Lucky Draw.
6. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product before any withdraw can be made.
7. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
8. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
9. MCW reserves the right to make the final decision.

OPT-IN

Be one of the lucky winners of the massive 30,000,000 PKR prize pool.

OPT-IN

Be one of the lucky winners of the massive 15,000,000 INR prize pool.

অংশগ্রহণ

বিশাল ১৫,০০০,০০০ টাকা প্রাইজ পুলের ভাগ্যবান বিজয়ীদের একজন হন।

OPT-IN

Be one of the lucky winners of the massive 15,000,000 BDT prize pool.

What should you do?

 • 1. Opt-in to the promotion.
 • 2. Collect a raffle ticket for every 1000 BDT wagered on any MCW Sports Product during the IPL season. 1000 BDT turnover = 1 ticket.

CRICKET LEADERBOARD

 • 1. The top 10 players with the highest sports turnovers/tickets from 31st March 2023 to 29th May 2023 will receive a guaranteed prize.
 • 2. A prize pool of 1,000,000 BDT will be awarded to the top 10 players based on their final ranking.
 • 3. Winners will be announced and bonuses be credited on 2nd June 2023.
  • Rank
  • Ranking Prize
  • 1
  • 350,000
  • 2
  • 200,000
  • 3
  • 100,000
  • 4
  • 80,000
  • 5
  • 70,000
  • 6
  • 60,000
  • 7
  • 50,000
  • 8
  • 40,000
  • 9
  • 30,000
  • 10
  • 20,000

MONTHLY LUCKY DRAW

 • 1. All qualified players who have earned lucky draw tickets will be entitled to win one of the 2000 prizes amounting to 7,000,000 BDT.
 • 2. There will be two rounds of lucky draws.
 • - First round start from 31st March 2023 to 28th April 2023. Lucky Winners will be announced and bonus credited on 2nd May 2023.
 • - Second round start from 29th April 2023 to 29th May 2023. Lucky Winners will be announced and bonus credited on 2nd June 2023.
 • 3. A total of 2000 lucky winners will be drawn on each lucky draw with a total prize pool of 7,000,000 BDT.
 • 4. The raffle draw winners are randomly selected. However, the more raffle tickets you earn, the greater the chance to win a prize.
  • Lucky Draw Prizes
  • Winners
  • 80,000
  • 10
  • 50,000
  • 20
  • 10,000
  • 70
  • 5,000
  • 400
  • 3,000
  • 500
  • 1,000
  • 1,000

PRIZE POOL

A total prize pool of 15,000,000 BDT will be given away as below:

  • Event
  • Total Winners
  • Prize Pool
  • Leaderboard
  • 10
  • 1,000,000
  • 1st Round Lucky Draw
  • 2,000
  • 7,000,000
  • 2nd Round Lucky Draw
  • 2,000
  • 7,000,000

Terms and Conditions:

 • 1. Promotion is available from 31st March 2023 to 29th May 2023.
 • 2. This promotion is available for all BDT players.
 • 3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
 • 4. A player can win both Ranking Prize and Raffle Draw Prize at the same time.
 • 5. The cash prize will be credited directly to the player's account and the winners will receive a notification in their player account inbox message.
 • 6. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports products before any withdrawal can be made.
 • 7. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 8. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 9. MCW reserves the right to make the final decision.

আপনার কি করা উচিত?

 • ১. যেভাবে প্রমোশনটিতে অংশগ্রহণ করবেন।
 • ২. আইপিএল মৌসুমে যেকোনো MCW স্পোর্টস পণ্যে প্রতি ১০০০ টাকা- বেট এর জন্য একটি র‍্যাফেল টিকিট সংগ্রহ করুন। ১০০০ টাকা টার্নওভার = ১ টিকেট।

ক্রিকেট লিডারবোর্ড

 • ১. 31শে মার্চ 2023 থেকে 29শে মে 2023 পর্যন্ত সর্বোচ্চ খেলাধুলার টার্নওভার/টিকিট সহ শীর্ষ 10 জন খেলোয়াড় একটি নিশ্চিত পুরস্কার পাবেন৷
 • ২. শীর্ষ ১০ জন খেলোয়াড়কে তাদের চূড়ান্ত র‍্যাংকিং এর ভিত্তিতে ১,০০০,০০০ BDT-এর একটি প্রাইজ পুল দেওয়া হবে।
 • ৩. বিজয়ীদের ঘোষণা করা হবে এবং ২রা জুন ২০২৩-এ বোনাস জমা করা হবে।
  • র‍্যাংক
  • র‍্যাংকিং প্রাইজ
  • ৩৫০,০০০
  • ২০০,০০০
  • ১০০,০০০
  • ৮০,০০০
  • ৭০,০০০
  • ৬০,০০০
  • ৫০,০০০
  • ৪০,০০০
  • ৩০,০০০
  • ১০
  • ২০,০০০

মাসিক লাকি ড্র

 • ১. সমস্ত যোগ্য খেলোয়াড় যারা লাকি ড্র টিকিট জিতেছে তারা ৭,০০০,০০০ টাকা পরিমাণের ২০০০ পুরস্কারের মধ্যে একটি জেতার অধিকারী হবে।
 • ২. লাকি ড্রয়ের দুটি রাউন্ড হবে।
 • - প্রথম রাউন্ড শুরু ৩১ শে মার্চ ২০২৩ থেকে ২৮ শে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত। ভাগ্যবান বিজয়ীদের ঘোষণা করা হবে এবং ২রা মে ২০২৩-এ বোনাস জমা দেওয়া হবে৷
 • - 29শে এপ্রিল 2023 থেকে 29শে মে 2023 পর্যন্ত দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু। ভাগ্যবান বিজয়ী ঘোষণা করা হবে এবং 2রা জুন 2023-এ বোনাস জমা করা হবে৷
 • ৩. প্রতিটি লাকি ড্র-এ মোট ২০০০ জন ভাগ্যবান বিজয়ীকে মোট ৭,০০০,০০০ টাকা-এর পুরস্কার দেওয়া হবে।
 • ৪. রাফেল ড্র বিজয়ীদের এলোমেলোভাবে নির্বাচিত করা হয়। যাইহোক, আপনি যত বেশি র‍্যাফেল টিকিট অর্জন করবেন, পুরস্কার জেতার সুযোগ তত বেশি হবে।
  • লাকি ড্র পুরস্কার
  • বিজয়ীরা
  • ৮০,০০০
  • ১০
  • ৫০,০০০
  • ২০
  • ১০,০০০
  • ৭০
  • ৫,০০০
  • ৪০০
  • ৩,০০০
  • ৫০০
  • ১,০০০
  • ১,০০০

প্রাইজ পুল

১৫,০০০,০০০ টাকার মোট পুরষ্কার পুল নীচে দেওয়া হবে:

  • ইভেন্ট
  • মোট বিজয়ী
  • পুরস্কার পুল
  • লিডারবোর্ড
  • ১০
  • ১,০০০,০০০
  • ১ম রাউন্ড লাকি ড্র
  • ২,০০০
  • ৭,০০০,০০০
  • ২য় রাউন্ড লাকি ড্র
  • ২,০০০
  • ৭,০০০,০০০

শর্তাবলী:

 • ১. ৩১শে মার্চ ২০২৩ থেকে ২৯ মে ২০২৩ পর্যন্ত প্রচারটি পাওয়া যাবে৷
 • ২. এই প্রচারটি সকল BDT খেলোয়াড়দের জন্য।
 • ৩. সকল খেলোয়াড়কে অবশ্যই প্রচারের জন্য যোগ্য হতে অংশগ্রহণ করতে হবে।
 • ৪. একজন খেলোয়াড় একই সময়ে র‌্যাঙ্কিং পুরস্কার এবং র‌্যাফেল ড্র পুরস্কার উভয়ই জিততে পারে।
 • ৫. নগদ পুরস্কার সরাসরি খেলোয়াড়ের অ্যাকাউন্টে জমা হবে এবং বিজয়ীরা তাদের প্লেয়ার অ্যাকাউন্টের ইনবক্স বার্তায় একটি বিজ্ঞপ্তি পাবেন।
 • ৬. কোন উইথড্র করার আগে MCW স্পোর্টস পণ্যে ১.৫০ এবং তার বেশি ওয়েজারিন উপর বোনাসের 1x বাজির প্রয়োজন রয়েছে।
 • ৭. এই প্রচারমূলক বোনাস অফারটি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি/অ্যাকাউন্ট/পরিবার/আইন নিবন্ধিত ঠিকানা/ইমেল ঠিকানা/টেলিফোন নম্বর/পেমেন্ট অ্যাকান্ট/আইপি ঠিকানা/শেয়ার করা কম্পিউটার পরিবেশ, যেমন, স্কুল, পাবলিক লাইব্রেরি বা কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আমরা যেকোন গ্রাহক বা গ্রাহকদের গ্রুপের কাছে যেকোন বোনাস অফারের প্রাপ্যতা প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করি।
 • ৮. ড্র, অকার্যকর বাজি এবং উভয় পক্ষের বাজি কোনো বাজির প্রয়োজনে গণনা করা হবে না।
 • ৯. MCW চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।

What should you do?

 • 1. Opt-in to the promotion.
 • 2. Collect a raffle ticket for every 2000 PKR wagered on any MCW Sports Product during the IPL season. 2000 PKR turnover = 1 ticket.

CRICKET LEADERBOARD

 • 1. The top 10 players with the highest sports turnovers/tickets from 31st March 2023 to 29th May 2023 will receive a guaranteed prize.
 • 2. A prize pool of 2,000,000 PKR will be awarded to the top 10 players based on their final ranking.
 • 3. Winners will be announced and bonus be credited on 2nd June 2023.
  • Rank
  • Ranking Prize
  • 1
  • 700,000
  • 2
  • 400,000
  • 3
  • 200,000
  • 4
  • 160,000
  • 5
  • 140,000
  • 6
  • 120,000
  • 7
  • 100,000
  • 8
  • 80,000
  • 9
  • 60,000
  • 10
  • 40,000

MONTHLY LUCKY DRAW

 • 1. All qualified players who has earned lucky draw tickets will be entitled win one of the 2000 prizes amounting to 14,000,000 PKR.
 • 2. There will be two rounds of lucky draws.
 • - First round start from 31st March 2023 to 28th April 2023. Lucky Winners will be announced and bonus credited on 2nd May 2023.
 • - Second round start from 29th April 2023 to 29th May 2023. Lucky Winners will be announced and bonus credited on 2nd June 2023.
 • 3. A total of 2000 lucky winners will be drawn on each lucky draw with a total prize pool of 14,000,000 PKR.
 • 4. The raffle draw winners are randomly selected. However, the more raffle tickets you earn, the greater the chance to win a prize.
  • Lucky Draw Prizes
  • Winners
  • 160,000
  • 10
  • 100,000
  • 20
  • 20,000
  • 70
  • 10,000
  • 400
  • 6,000
  • 500
  • 2,000
  • 1,000

PRIZE POOL

A total prize pool of 30,000,000 PKR will be given away as below:

  • Event
  • Total Winners
  • Prize Pool
  • Leaderboard
  • 10
  • 2,000,000
  • 1st Round Lucky Draw
  • 2,000
  • 14,000,000
  • 2nd Round Lucky Draw
  • 2,000
  • 14,000,000

Terms and Conditions:

 • 1. Promotion is available from 31st March 2023 to 29th May 2023.
 • 2. This promotion is available for all PKR players.
 • 3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
 • 4. A player can win both Ranking Prize and Raffle Draw Prize at the same time.
 • 5. The cash prize will be credited directly to the player's account and the winners will receive a notification in their player account inbox message.
 • 6. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports products before any withdrawal can be made.
 • 7. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 8. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 9. MCW reserves the right to make the final decision.

What should you do?

 • 1. Opt-in to the promotion.
 • 2. Collect a raffle ticket for every 1000 INR wagered on any MCW Sports Product during the IPL season. 1000 INR turnover = 1 ticket.

CRICKET LEADERBOARD

 • 1. The top 10 players with the highest sports turnovers/tickets from 31st March 2023 to 29th May 2023 will receive a guaranteed prize.
 • 2. A prize pool of 1,000,000 INR will be awarded to the top 10 players based on their final ranking.
 • 3. Winners will be announced and bonus be credited on 2nd June 2023.
  • Rank
  • Ranking Prize
  • 1
  • 350,000
  • 2
  • 200,000
  • 3
  • 100,000
  • 4
  • 80,000
  • 5
  • 70,000
  • 6
  • 60,000
  • 7
  • 50,000
  • 8
  • 40,000
  • 9
  • 30,000
  • 10
  • 20,000

MONTHLY LUCKY DRAW

 • 1. All qualified players who have earned lucky draw tickets will be entitled to win one of the 2000 prizes amounting to 7,000,000 INR.
 • 2. There will be two rounds of lucky draws.
 • - First round start from 31st March 2023 to 28th April 2023. Lucky Winners will be announced and bonus credited on 2nd May 2023.
 • - Second round start from 29th April 2023 to 29th May 2023. Lucky Winners will be announced and bonus credited on 2nd June 2023.
 • 3. A total of 2000 lucky winners will be drawn on each lucky draw with a total prize pool of 7,000,000 INR.
 • 4. The raffle draw winners are randomly selected. However, the more raffle tickets you earn, the greater the chance to win a prize.
  • Lucky Draw Prizes
  • Winners
  • 80,000
  • 10
  • 50,000
  • 20
  • 10,000
  • 70
  • 5,000
  • 400
  • 3,000
  • 500
  • 1,000
  • 1,000

PRIZE POOL

A total prize pool of 15,000,000 INR will be given away as below:

  • Event
  • Total Winners
  • Prize Pool
  • Leaderboard
  • 10
  • 1,000,000
  • 1st Round Lucky Draw
  • 2,000
  • 7,000,000
  • 2nd Round Lucky Draw
  • 2,000
  • 7,000,000

Terms and Conditions:

 • 1. Promotion is available from 31st March 2023 to 29th May 2023.
 • 2. This promotion is available for all INR players.
 • 3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
 • 4. A player can win both Ranking Prize and Raffle Draw Prize at the same time.
 • 5. The cash prize will be credited directly to the player's account and the winners will receive a notification in their player account inbox message.
 • 6. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports products before any withdrawal can be made.
 • 7. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 8. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 9. MCW reserves the right to make the final decision.

What should you do?

 • 1. Opt-in to the promotion.
 • 2. Collect a raffle ticket for every 1000 INR wagered on MCW Sports Product during the promotion period. 1000 INR turnover = 1 ticket.
 • 3. The top 10 players with the highest sports turnovers/tickets during promotion period will receive additional guaranteed prize as shown on the table below:
  • Rank
  • Ranking Prize
  • 1
  • 350,000
  • 2
  • 200,000
  • 3
  • 100,000
  • 4
  • 80,000
  • 5
  • 70,000
  • 6
  • 60,000
  • 7
  • 50,000
  • 8
  • 40,000
  • 9
  • 30,000
  • 10
  • 20,000
 • Ranking Prize Pool: 1,000,000 INR
 • 4. All qualified players who earned lucky draw tickets will be entitled to win one of the 3000 prizes amounting to 7,000,000 INR.
 • 5. The raffle draw winners are randomly selected and does not depend on your current ranking. However, the more raffle tickets you earn, the greater the chance to win a prize.
  • No.
  • Lucky Draw Prize
  • 1
  • 1,000,000
  • 2
  • 500,000
  • 3
  • 300,000
  • 4
  • 200,000
  • 5
  • 170,000
  • 6
  • 140,000
  • 7
  • 110,000
  • 8
  • 80,000
  • 9
  • 50,000
  • 10
  • 30,000
  • 11-20
  • 10,000
  • 20-100
  • 6,500
  • 101-1000
  • 3,000
  • 1001-3000
  • 1,000
 • Raffle Draw Prize Pool: 7,000,000 INR

Terms and Conditions:

 • 1. Promotion is available from 16 October 2022 to 13 November 2022.
 • 2. This promotion is available for all INR players.
 • 3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
 • 4. Player who has participated for prediction challenge will automatically entitled for ICC WC 8,000,000 INR GIVEAWAY.
 • 5. A player can win both Ranking Prize and Raffle Draw Prize at the same time. However each player can only win one prize from each category.
 • 6. The prize winners will be announced three (3) days after the promotion has ended and the winners will received notification in their player account inbox message.
 • 7. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product before any withdraw can be made.
 • 8. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 9. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 10. MCW reserves the right to make the final decision.

আপনার কি করা উচিত?

 • 1. প্রচারের জন্য অপ্ট-ইন করুন৷
 • 2. প্রচারের সময়কালে MCW স্পোর্টস পণ্যে প্রতি 1000 BDT-এর জন্য একটি র‌্যাফেল টিকিট সংগ্রহ করুন। 1000 BDT টার্নওভার = 1 টিকেট।
 • 3. প্রচারের সময় সর্বোচ্চ খেলাধুলার টার্নওভার সহ শীর্ষ 10 জন খেলোয়াড় নীচের টেবিলে দেখানো অতিরিক্ত গ্যারান্টিযুক্ত পুরস্কার পাবেন:
  • Rank
  • Ranking Prize
  • 1
  • 350,000
  • 2
  • 200,000
  • 3
  • 100,000
  • 4
  • 80,000
  • 5
  • 70,000
  • 6
  • 60,000
  • 7
  • 50,000
  • 8
  • 40,000
  • 9
  • 30,000
  • 10
  • 20,000
 • রেঙ্কিং প্রাইজ পুল: 1,000,000 BDT
 • 4. সমস্ত যোগ্য খেলোয়াড় যারা লাকি ড্র টিকিট জিতেছে তারা 7,000,000 টাকা মূল্যের 3000 পুরস্কারের মধ্যে একটি জেতার অধিকারী হবে। আপনি যত বেশি র্যাফেল টিকিট উপার্জন করবেন, জেতার সুযোগ তত বেশি হবে।
 • 5. র‍্যাফেল ড্র বিজয়ীরা এলোমেলোভাবে নির্বাচিত হয় এবং আপনার বর্তমান র‍্যাঙ্কিংয়ের উপর নির্ভর করে না। যাইহোক, আপনি যত বেশি র‍্যাফেল টিকিট উপার্জন করবেন, পুরস্কার জেতার সুযোগ তত বেশি হবে।
  • No.
  • Lucky Draw Prize
  • 1
  • 1,000,000
  • 2
  • 500,000
  • 3
  • 300,000
  • 4
  • 200,000
  • 5
  • 170,000
  • 6
  • 140,000
  • 7
  • 110,000
  • 8
  • 80,000
  • 9
  • 50,000
  • 10
  • 30,000
  • 11-20
  • 10,000
  • 20-100
  • 6,500
  • 101-1000
  • 3,000
  • 1001-3000
  • 1,000
 • র‍্যাফেল ড্র প্রাইজ পুল: 7,000,000 BDT

শর্তাবলী:

 • 1. প্রচার 16 অক্টোবর 2022 থেকে 13 নভেম্বর 2022 পর্যন্ত উপলব্ধ।
 • 2. এই প্রচারটি সকল BDT খেলোয়াড়দের জন্য উপলব্ধ।
 • 3. সকল খেলোয়াড়কে অবশ্যই প্রচারের জন্য যোগ্য হতে অপ্ট-ইন করতে হবে।
 • 4. যে খেলোয়াড় ভবিষ্যদ্বাণী চ্যালেঞ্জের জন্য অংশগ্রহণ করেছে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ICC WC 8,000,000 BDT GIVEAWAY-এর জন্য যোগ্য হবে।
 • 5. একজন খেলোয়াড় একই সময়ে র‍্যাঙ্কিং পুরস্কার এবং র‍্যাফেল ড্র পুরস্কার উভয়ই জিততে পারে। তবে প্রতিটি খেলোয়াড় প্রতিটি বিভাগ থেকে শুধুমাত্র একটি পুরস্কার জিততে পারে।
 • 6. প্রচার শেষ হওয়ার তিন (3) দিন পরে পুরস্কার বিজয়ীদের ঘোষণা করা হবে এবং বিজয়ীরা তাদের প্লেয়ার অ্যাকাউন্টের ইনবক্স বার্তায় বিজ্ঞপ্তি পাবেন।
 • 7. কোনো উইথড্র করার আগে MCW স্পোর্টস পণ্যে 1.50 বা তার বেশি অডস-এ বোনাসের 1x বাজির প্রয়োজন রয়েছে। পাবেন।
 • 8. এই প্রচারমূলক বোনাস অফারটি একজন ব্যক্তি/অ্যাকাউন্ট/পরিবার/আইন নিবন্ধিত ঠিকানা/ইমেল ঠিকানা/টেলিফোন নম্বর/পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট)/আইপি ঠিকানা/শেয়ার করা কম্পিউটার পরিবেশ, যেমন, স্কুল, পাবলিক লাইব্রেরি, বা কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আমরা যেকোন গ্রাহক বা গ্রাহকদের গ্রুপের কাছে যেকোন বোনাস অফারের প্রাপ্যতা প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করি।
 • 9. ড্র, অকার্যকর বাজি এবং উভয় পক্ষের বাজি কোনো বাজির প্রয়োজনে গণনা করা হবে না।
 • 10. MCW চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে৷

What should you do?

 • 1. Opt-in to the promotion.
 • 2. Collect a raffle ticket for every 1000 BDT wagered on MCW Sports Product during the promotion period. 1000 BDT turnover = 1 ticket.
 • 3. The top 10 players with the highest sports turnovers/tickets during promotion period will receive additional guaranteed prize as shown on the table below:
  • Rank
  • Ranking Prize
  • 1
  • 350,000
  • 2
  • 200,000
  • 3
  • 100,000
  • 4
  • 80,000
  • 5
  • 70,000
  • 6
  • 60,000
  • 7
  • 50,000
  • 8
  • 40,000
  • 9
  • 30,000
  • 10
  • 20,000
 • Ranking Prize Pool: 1,000,000 BDT
 • 4. All qualified players who has earned lucky draw tickets will be entitled win one of the 3000 prizes amounting to 7,000,000 BDT.
 • 5. The raffle draw winners are randomly selected and does not depend on your current ranking. However, the more raffle tickets you earn, the greater the chance to win a prize.
  • No.
  • Lucky Draw Prize
  • 1
  • 1,000,000
  • 2
  • 500,000
  • 3
  • 300,000
  • 4
  • 200,000
  • 5
  • 170,000
  • 6
  • 140,000
  • 7
  • 110,000
  • 8
  • 80,000
  • 9
  • 50,000
  • 10
  • 30,000
  • 11-20
  • 10,000
  • 20-100
  • 6,500
  • 101-1000
  • 3,000
  • 1001-3000
  • 1,000
 • Raffle Draw Prize Pool: 7,000,000 BDT

Terms and Conditions:

 • 1. Promotion is available from 16 October 2022 to 13 November 2022.
 • 2. This promotion is available for all BDT players.
 • 3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
 • 4. Player who has participated for prediction challenge will automatically entitled for ICC WC 8,000,000 BDT GIVEAWAY.
 • 5. A player can win both Ranking Prize and Raffle Draw Prize at the same time. However each player can only win one prize from each category.
 • 6. The prize winners will be announced three (3) days after the promotion has ended and the winners will received notification in their player account inbox message.
 • 7. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product before any withdraw can be made.
 • 8. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 9. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 10. MCW reserves the right to make the final decision.

Leaderboard Opt-In

লিডারবোর্ড বাছাইকরন

Leaderboard Opt-In

WHAT SHOULD YOU DO?

 • 1. Accumulate a turnover of at least 8,000 INR on MCW sports product on each round.
 • 2. On each round, predict the correct winners of each World Cup match before the round close.
 • 3. Submit your final prediction.

Terms and Conditions:

 • 1. Prediction Challenge will only run until group match of the ICC T20 2022 from 16th October 2022 until 6th November 2022.
 • 2. This promotion is available for all INR players.
 • 3. All players must submit the prediction on each round to be qualified for the offer.
 • 4. All players can take part in all 10 rounds offered in the Prediction Challenge.
 • 5. Player is allowed to submit only one prediction per match.
 • 6. Player can win a 2000 INR free bonus each round if they make 4 correct prediction on the matches.
 • 7. Bonus is issued to qualified players’ accounts within 36 hours after the last game of each round. All winners will received an inbox message in his player account.
 • 8. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product.
 • 9. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 10. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 11. MCW reserves the right to make the final decision.

আপনার কি করা উচিত?

 • 1. প্রতিটি রাউন্ডে MCW স্পোর্টস পণ্যগুলিতে কমপক্ষে 8000 BDT এর টার্নওভার জমা করুন।
 • 2. প্রতিটি রাউন্ডে, রাউন্ড শেষ হওয়ার আগে প্রতিটি WC ম্যাচের সঠিক বিজয়ীদের ভবিষ্যদ্বাণী করুন।
 • 3. আপনার চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণী জমা দিন।

শর্তাবলী:

 • 1. ভবিষ্যদ্বাণী চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র 16ই অক্টোবর 2022 থেকে 6ই নভেম্বর 2022 পর্যন্ত ICC T20 2022-এর গ্রুপ ম্যাচ পর্যন্ত চলবে।
 • 2. এই প্রচারটি সকল BDT খেলোয়াড়দের জন্য উপলব্ধ।
 • 3. অফারের জন্য যোগ্য হওয়ার জন্য সমস্ত খেলোয়াড়দের অবশ্যই প্রতিটি রাউন্ডে ভবিষ্যদ্বাণী জমা দিতে হবে।
 • 4. সকল খেলোয়াড় ভবিষ্যদ্বাণী চ্যালেঞ্জে দেওয়া সমস্ত 10 রাউন্ডে অংশ নিতে পারে৷
 • 5. খেলোয়াড়কে প্রতি ম্যাচে শুধুমাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণী জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।
 • 6. প্লেয়ার প্রতিটি রাউন্ডে 2000 BDT বিনামূল্যে বোনাস জিততে পারে যদি তারা ম্যাচের 4টি সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করে।
 • 7. প্রতিটি রাউন্ডের শেষ খেলার 36 ঘন্টার মধ্যে যোগ্য খেলোয়াড়দের অ্যাকাউন্টে বোনাস যোগ করা হবে। সমস্ত বিজয়ী তার প্লেয়ার অ্যাকাউন্টে একটি ইনবক্স বার্তা পাবেন।
 • 8. MCW স্পোর্টস পণ্যে 1.50 এবং তার উপরে অডস ধরে বোনাসের 1x বাজির প্রয়োজন রয়েছে।
 • 9. এই প্রচারমূলক বোনাস অফারটি একজন ব্যক্তি/অ্যাকাউন্ট/পরিবার/আইন নিবন্ধিত ঠিকানা/ইমেল ঠিকানা/টেলিফোন নম্বর/পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট)/আইপি ঠিকানা/শেয়ার করা কম্পিউটার পরিবেশ, যেমন, স্কুল, পাবলিক লাইব্রেরি, বা কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আমরা যেকোন গ্রাহক বা গ্রাহকদের গ্রুপের কাছে যেকোন বোনাস অফারের প্রাপ্যতা প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করি।
 • 10. ড্র, অকার্যকর বাজি এবং উভয় পক্ষের বাজি কোন টার্নওভার এর জন্য গণনা করা হবে না।
 • 11. MCW চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে৷

WHAT SHOULD YOU DO?

 • 1. Accumulate a turnover of at least 8,000 BDT on MCW sports product on each round.
 • 2. On each round, predict the correct winners of each WC match before the round close.
 • 3. Submit your final prediction.

Terms and Conditions:

 • 1. Prediction Challenge will only run until group match of the ICC T20 2022 from 16th October 2022 until 6th November 2022.
 • 2. This promotion is available for all BDT players.
 • 3. All players must submit the prediction on each round to be qualified for the offer.
 • 4. All players can take part in all 10 rounds offered in the Prediction Challenge.
 • 5. Player is allowed to submit only one prediction per match.
 • 6. Player can win a 2000 BDT free bonus each round if they make 4 correct prediction on the matches.
 • 7. Bonus is issued to qualified players’ accounts within 36 hours after the last game of each round. All winners will received an inbox message in his player account.
 • 8. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product.
 • 9. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 10. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 11. MCW reserves the right to make the final decision.

HOW IT WORKS?

REGISTER
Create a MCW account if you don't have one yet, SIGN UP NOW.

PREDICT
Predict the correct matches on IPL and win 6000 INR on each round.
Try your luck and take on our prediction challenge and increase your chance to win!"

OPT-IN AND BET
Don't forget to opt-in and bet to validate your entry.

WIN AMAZING CASH PRIZE
Be one of the winners of 5,000,000 INR prize pool by placing bets with MCW!

Win a 6,000 INR Free Bonus by simply predict the winners of IPL matches.

What should you do?

 • 1. Accumulate a deposit amount of at least 3,000 INR AND turnover of at least 7500 INR on MCW sports product on each round.
 • 2. On each round, predict the correct result of each IPL match before the round close.
 • 3. Opt-in to join the promotion and make your prediction for each round.

Prize:

 • 1. Make 5 correct prediction in a round - 6,000 INR.
 • 2. Make 4 correct prediction in a round - 3,000 INR.

Terms and Conditions:

 • 1. Prediction Challenge will only run until last match of the league stage from 26th March 2022 until 22nd May 2022.
 • 2. This promotion is available for all INR players.
 • 3. All players must opt-in on each round to be qualified for the offer.
 • 4. All players can take part in all 14 rounds offered in the Prediction Challenge.
 • 5. Player is allowed to submit only one (1) prediction per match.
 • 6. Bonus is issued to qualified players’ accounts within 48 hours after the last game of each round. All winners will received an inbox message in his player account.
 • 7. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product.
 • 8. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 9. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 10. MCW reserves the right to make the final decision.

কিভাবে এটা কাজ করে

রেজিস্টার
আপনার যদি MCW অ্যাকাউন্ট না থাকে, এখনই সাইন আপ করুন!.

ভবিষ্যদ্বাণী
আইপিএলে সঠিক ম্যাচের ভবিষ্যদ্বাণী করুন এবং প্রতিটি রাউন্ডে 6000 টাকা জিতে নিন।
আপনার ভাগ্য যাচাই করুন এবং আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন এবং আপনার জয়ের সুযোগ বাড়ান!৷

অপ্ট-ইন এবং বেট
আপনার এন্ট্রি যাচাই জন্য অপ্ট-ইন এবং বাজি ধরতে ভুলবেন না।

আশ্চর্যজনক নগদ টাকা পুরস্কার জিতুনE
MCW এর সাথে বাজি রেখে 5,000,000 BDT প্রাইজ পুলের আপনিও বিজয়ীদের একজন হন!

বিনামূল্যে বোনাস 6,000 BDT জিততে IPL ম্যাচের বিজয়ীদের অনুমান করুন৷

আপনার কি করা উচিত?

 • 1. প্রতিটি রাউন্ডে MCW স্পোর্টস প্রোডাক্টে কমপক্ষে 3,000 BDT ডিপোজিট এবং কমপক্ষে 7500 BDT-এর টার্নওভার জমা করুন৷
 • 2. প্রতিটি রাউন্ড শেষ হওয়ার আগে, প্রতিটি আইপিএল ম্যাচের ফলাফল সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করুন।
 • 3. প্রমোশনে যোগ দিতে অপ্ট-ইন করুন এবং প্রতিটি রাউন্ডের জন্য আপনার ভবিষ্যদ্বাণী করুন৷

পুরস্কার:

 • 1. আপনি যদি এক রাউন্ডে 5 টি সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেন তাহলে - 6,000 টাকা।
 • 2. আপনি যদি এক রাউন্ডে 4 টি সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেন তাহলে - 3,000 টাকা।

শর্তাবলী:

 • 1. ভবিষ্যদ্বাণী চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র 26 মার্চ 2022 থেকে 22 মে 2022 পর্যন্ত, চ্যালেঞ্জটি লীগ পর্বের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত চলবে।।
 • 2. এই প্রমোশনটি সকল BDT খেলোয়াড়দের জন্য উপলব্ধ।
 • 3. অফারের জন্য যোগ্য হতে সকল খেলোয়াড়কে অবশ্যই প্রতিটি রাউন্ডে অপ্ট-ইন করতে হবে।
 • 4. সকল খেলোয়াড় ভবিষ্যদ্বাণী চ্যালেঞ্জে দেওয়া সমস্ত 14 রাউন্ডে অংশ নিতে পারে।
 • 5. খেলোয়াড়কে প্রতি ম্যাচে শুধুমাত্র একটি (1) প্রেডিকশন জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।
 • 6. প্রতিটি রাউন্ডের শেষ খেলার পরে যোগ্য খেলোয়াড়দের অ্যাকাউন্টে 48 ঘন্টার মাঝে বোনাস টাকা ইস্যু করা হবে। সমস্ত বিজয়ী তার প্লেয়ার অ্যাকাউন্টে একটি ইনবক্স মেসেজ পাবেন।
 • 7. বোনাসটির MCW স্পোর্টস প্রোডাক্টে 1.50 এবং তার উপরে অডস এবং 1x বাজির প্রয়োজন রয়েছে।
 • 8. এই প্রমোশন বোনাস অফারটি একজন ব্যক্তি/অ্যাকাউন্ট/পরিবার/আইনি নিবন্ধিত ঠিকানা/ইমেল ঠিকানা/টেলিফোন নম্বর/পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট)/আইপি ঠিকানা/শেয়ার করা কম্পিউটার পরিবেশ, যেমন, স্কুল, পাবলিক লাইব্রেরি বা কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আমরা যেকোনো গ্রাহক বা গ্রাহকদের গ্রুপের কাছে যে কোনো বোনাস অফারের প্রাপ্যতা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করি।
 • 9. ড্র, অকার্যকর বাজি এবং উভয় পক্ষের বাজি ধরা এসব ওয়েজারিং পূরণে গণনা করা হবে না।
 • 10. MCW চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।

HOW IT WORKS?

REGISTER
Create a MCW account if you don't have one yet, SIGN UP NOW.

PREDICT
Predict the correct matches on IPL and win 6000 BDT on each round.
Try your luck and take on our prediction challenge and increase your chance to win!

OPT-IN AND BET
Don't forget to opt-in and bet to validate your entry.

WIN AMAZING CASH PRIZE
Be one of the winners of 5,000,000 BDT prize pool by placing bets with MCW!

Win a 6,000 BDT Free Bonus by simply predict the winners of IPL matches.

What should you do?

 • 1. Accumulate a deposit amount of at least 3,000 BDT AND turnover of at least 7500 BDT on MCW sports product on each round.
 • 2. On each round, predict the correct result of each IPL match before the round close.
 • 3. Opt-in to join the promotion and make your prediction for each round.

Prize:

 • 1. Make 5 correct prediction in a round - 6,000 BDT.
 • 2. Make 4 correct prediction in a round - 3,000 BDT.

Terms and Conditions:

 • 1. Prediction Challenge will only run until last match of the league stage from 26th March 2022 until 22nd May 2022.
 • 2. This promotion is available for all BDT players.
 • 3. All players must opt-in on each round to be qualified for the offer.
 • 4. All players can take part in all 14 rounds offered in the Prediction Challenge.
 • 5. Player is allowed to submit only one prediction per match.
 • 6. Bonus is issued to qualified players’ accounts within 48 hours after the last game of each round. All winners will received an inbox message in his player account.
 • 7. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product.
 • 8. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 9. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 10. MCW reserves the right to make the final decision.

OPT-IN Now

জমা দিন

OPT-IN Now

Round 1 Winners

 • 1
 • THE***
 • 2
 • L***
 • 3
 • MADHUPYLA5***
 • 4
 • PRAVANJAN***
 • 5
 • SAH***
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content

OPT-IN Now

Want to be on the list and be the winner of IPL special? Join now and submit your details:

Terms and Conditions:

 • 1. This promotion is available for all BDT players.
 • 2. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
 • 3. Player opted in for prediction challenge will automatically entitled for IPL 5,000,000 BDT GIVEAWAY
 • 4. There are 2 round of draws. First round will run from 2 April 2022 until 30 April 2022. Second round will run from 1 May 2022 until 3 June 2022.
 • 5. 2,500,000 BDT will be given away on each round. 40 lucky winners will share the prize pool.
 • 6. Players can only win the prize once on each round during the promotion period.
  • Winner
  • Prizes
  • 1
  • 500,000
  • 2
  • 300,000
  • 3
  • 250,000
  • 4
  • 175,000
  • 5
  • 150,000
  • 6
  • 140,000
  • 7
  • 130,000
  • 8
  • 120,000
  • 9
  • 110,000
  • 10
  • 100,000
  • 11
  • 90,000
  • 12
  • 80,000
  • 13
  • 70,000
  • 14
  • 60,000
  • 15
  • 50,000
  • 16
  • 40,000
  • 17
  • 30,000
  • 18
  • 20,000
  • 19
  • 15,000
  • 20
  • 10,000
  • 21-40
  • 3000
 • 7. Special Draw Prize:
 •    • ONE Player with the most winnings bets in IPL: 20,000 BDT
 •    • ONE Player with the most losing bets in IPL: 30,000 BDT
 • 8. Special draw prize winners are based on the total number of bets regardless of deposit and stake amount
 • 9. The prize winners will be announced 3 days after each round has finished and will received notification via email.
 • 10. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product.
 • 11. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 12. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 13. MCW reserves the right to make the final decision.

Match Results

Date (IST) Match Winner
03-Apr-22 | 7:30 PM TBA VS. TBA TBA
04-Apr-22 | 7:30 PM TBA VS. TBA TBA
05-Apr-22 | 7:30 PM TBA VS. TBA TBA
06-Apr-22 | 7:30 PM TBA VS. TBA TBA
07-Apr-22 | 7:30 PM TBA VS. TBA TBA
08-Apr-22 | 7:30 PM TBA VS. TBA TBA
09-Apr-22 | 7:30 PM TBA VS. TBA TBA
10-Apr-22 | 7:30 PM TBA VS. TBA TBA
11-Apr-22 | 7:30 PM TBA VS. TBA TBA

Win a 6,000 BDT Free Bonus by simply predict the winners of IPL matches.

Terms and Conditions:

 • 1. Prediction Challenge will only run until the last match of the league stage from 2 April 2022 until 27 May 2022.
 • 2. This promotion is available for all BDT players.
 • 3. All players must opt-in on each round to be qualified for the offer.
 • 4. All players can take part in all 14 rounds offered in the Prediction Challenge.
 • 5. Player is allowed to submit only one prediction per match.
 • 6. Bonus is issued to qualified players’ accounts within 48 hours after the last game of each round.
 • 7. Bonus has 1x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports product.
 • 8. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
 • 9. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
 • 10. MCW reserves the right to make the final decision.